Honorary Chairs
Kenichiro NAKABE (Chairperson of the Board of Trustees of KAIT)
Kazumi KOMIYA (President of KAIT)
Koji TANIMURA (Executive Director of KAIT)
General Chair
Kosuke TAKANO
Vice Co-Chairs
Shigeo KIMURA
Noriyuki KAWARAZAKI
Program Committee
Haruhisa ITO
Tom OHKI
Takeshi KAWASHIMA
Ayumi KOIKE
Ryo SAEGUSA
Shigeki SHIOKAWA
Takeji TAKAMURA
Hiroshi TANAKA
Hiroyuki TSUJI
Katsumi NAKATSUHARA
Hiromitsu NISHIMURA
Noriko HIROI
Makoto YAMAKADO
Toshihiro WAKITA
Chief Secretary
Tsutomu SUZUKI
Secretary
Kotone SHOJI
Satomi MAKI
Haruna YOKOTA